دیگری – The Other 2010

“دیگری” خیره خاموش پنھان و منفی….چون نگاتیوھای تک چھره ھای بی رنگ و خاک خورده ام در تھ صندوق خانھ ای دور.

مدفون میان زمان و فراموشی

برای خوابھای بدون بیداری مان